© 2016 by Malenki Theatre      Photo by Oleg Evstafyev